/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
ברטק הנדסה
ברטק הנדסה
אודות
גלריית עבודות

 

הנדון: הצעת מחיר להכנת נספח סניטרי לטובת ההיתר בנייה

 

תיאור העבודה:

הכנת נספח סניטרי לטובת היתר הבנייה ואישורו במועצה/תאגיד המים לבית למפלס אחד - לאחר האישור ישלח קובץ נדרש לאדריכל /לקוח.

הנספח הסניטרי יכלול את הסעיפים הבאים או חלקם, בהתאם לדרישות ואופי התוכנית:

  • מערכת הביוב – מהלך קווי הביוב מבפנים דרך תאי הביוב השונים עד להתחברות לתא הביוב העירוני כולל סוג צנרת, קוטר, אורך ושיפועי הצנרת.
  • * מערכת אספקת המים – אספקה, קטרים, סוג הצנרת על לנק' המומלצת לכניסה ואל מחלק המים.
  • * ניקוז דלוחין – מערכת הניקוז הפנימית – יחד עם תוכנית לביצוע.
  • * דרישות טכניות והנחיות לביצוע העבודה על פי התקנים הרלוונטיים (מצורף לתוכנית) – יחד עם תוכנית לביצוע.
  • * אפשרות להגעה אחת לשטח בתאום מראש באחריות הקבלן אינס'\היזם (מומלץ יחד עם ביקורת של המעבדה) – יחד עם

תוכנית לביצוע.

  • חובה לזמן בדיקת מעבדה בכל השלבים המפורטים בבדיקה הנדרשת (באחריות הקבלן אינס'\היזם) - לטובת אישור

ביצוע עבודת הקבלן למועצה/עירייה.

יש לשלוח דרישות וועדה לתוכנית.

יש לשלוח תוכנית אדריכלית בקובץ DWG (אוטוקאד) לטובת הכנת ההגשה הכוללת גבהים (T.L ו-I.L) לשוחה העירונית.

ההצעה אינה כוללת:

העתקות והדפסות.

אגרות ותשלומים נוספים.

כתב כמויות/אומדן.

תכנון נפרד למיחזור מי דלוחין.

                                

 

הערות:

*אופציה להכנת נספח סניטרי כולל השירותים הבאים:

 

  תוכניות לביצוע, דרישות טכניות והנחיות לביצוע, ניקוז דלוחין, אופציה להגעה לשטח לטובת הפיקוח ו/או אישור העבודה

  בגמר הביצוע - העלות הינה בתוספת 500 ₪ + מע"מ מערך ההצעה הרשומה מעלה.

סה"כ הצעת מחיר כולל מע"מ 1,300 ש"ח לחברי בונים יחד 

בברכה,

רפאל שיכוורגר

מהנדס בטיחות M.Sc

ואינסטלציה

לפרטים נוספים השאירו הודעה לבעל מקצוע זה
mobile baner