/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
קדוש ביטוח בניה
קדוש ביטוח בניה
אודות
גלריית עבודות

  'קדוש ביטוחים' בהצעה ייחודית לחבריי 'בונים יחד'

מסלול ביטוח לבונה הפרטי- לבנות עם שקט נפשי

התכנית מעניקה רשת ביטחון מקיפה, מקצועית ואמינה, במהלך ביצוע עבודות הבניה ומיועדת לבונה הפרטי/בעל הנכס, המבקש לבטח את עבודות הבניה של ביתו.

בתנאי שהביטוח יערך מתחילת העבודה בלבד, כולל עבודות הריסה ובניית בית פרטי במקומו.

חבילת הכיסוי כוללת:

פרק א'- רכוש

*שווי עבודות הפרויקט כולל (עלויות תכנון, חומרים, עבודה, הוצאות רישוי), נהוג לחשב לפי ₪6000 - 7000 ₪ -   למ"ר לבניה ממוצעת, לדוגמא 200 מטר יחושבו לפי 1,200,000 ₪ שווי פרויקט.

הרחבות על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף ל"ביטוח חסר":

הכיסוי הביטוחי כולל

- מתקנים, ציוד קל ומבני עזר

-הוצאות לפינוי הריסות

-רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים

-נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה, חומרים לקויים

-נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה , חומרים לקויים

-הוצאות בגין תכנון , מדידה, פיקוח והשגחה, אדריכלים ומהנדסים

-הוצאות מיוחדות להחשת תיקון הנזק

-הוצאות עקב דרישת רשויות

-הוצאות הכנת תביעה

-פרעות ושביתות

 

פרק ב'-אחריות כלפי צד שלישי

אחריות כלפי צד ג'- גבולות אחריות מוגדלים לחברי "בונים יחד"

 

הרחבות עבור " בונים יחד"

-הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בגין עובדי קבלני משנה העובדים באתר ואשר נפגעו תוך כדי ועקב עבודתם

-הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ואין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה

-רעד, הסרה או החלשה של משען

-נזק ישיר מפגיעה במתקנים תת קרקעיים- כלול

-נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים תת קרקעיים –כלול

 

פרק ג'- חבות מעבידים

חבות מעבידים, לכל עובדי המבוטח כולל עובדים זרים המועסקים כחוק

 

השתתפות עצמית

מחולקת לפי פרקים וסעיפים - בהתאם לפירוט המופיע בפוליסה

 

כללי

-תקופת הביטוח - מוגדלת עד 24 חודשים מיום תחילת הביטוח

-תנאי הפוליסה -בהתאם לפוליסה לעבודות קבלניות המלאה

-מטבע-שקלים חדשים

-תוכנית זו מהווה חבילת כיסוי מקיפה ונותנת כיסוי רחב בעלות נמוכה לבונה הפרטי

-התכנית מיועדת לאדם הפרטי ואינה מיודעת לקבלני עבודות בנייה ו/או שיפוצים למיניהם

 

תמחור

ביטוח בנה ביתך מבוסס על חבילות כיסוי הניתנות לרכישה בדיוק בהתאם להיקף ועלות הבניה שלכם, דבר המוזיל משמעותית את הפרמיה, מאחר ומבטחים רק את מה שצריך בדיוק.

מעבר לכך לכל בניה מאפיינים ייחודים לה ופרמטרים משתנים. לכן ההצעות הבאות מתייחסות ל95% מהמקרים אבל עדיין יתכנו מקרים יוצאים מן הכלל שיתומחרו אחרת בחברת הביטוח.

המחיר הזול בארץ- עבור חברי " בונים יחד"

שווי הפרויקט פרמיה לתשלום *
1,000,000 ₪ 2550 ₪
1,200,000 ₪ 2960 ₪
1,400,000 ₪ 3470 ₪
1,600,000 ₪ 3980 ₪


הערה!

כפי שניתן לראות ניתנו מחירים לפי מדרגות המשקפות פחות או יותר את רובו המוחלט של ציבור הבונים. עדיין ניתן להתאים פרמיה לפי שווי פרויקט מדויק עבור כל לקוח.

*הפרמיה המוצגת הינה פרמיה למזומן - כלומר עד 4 תשלומים כאשר התשלום הראשון לחודש תחילת הביטוח. מ-5 תשלומים ומעלה יתווספו דמי אשראי

בשוק קיימות מספר פוליסות בנה ביתך, אצלנו ב'קדוש ביטוחים' מאמינים בשילוב של פוליסות עם כיסוי רחב ככל שניתן, במחיר הכי טוב שניתן לקבל. על כן ערכנו עבורכם סקר בין חברות הביטוח (אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח ומחויבים ללקוח בלבד!) ומציעים לכם את הפוליסה המהווה את השילוב האופטימלי.

לחומר מקצועי נוסף לחץ כאן

 

 

צפו בסרטון ההרצאה מתוך הכנס שנערך על ידי בונים יחד על מנת להבין מה חשיבות ביטוח זה בזמן הבניה

 

לפרטים נוספים השאירו הודעה לבעל מקצוע זה
mobile baner