/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
שמואל גפן  ייעוץ בהנדסת ביסוס קרקע
שמואל גפן  ייעוץ בהנדסת ביסוס קרקע
אודות
גלריית עבודות

 

  1.  כללי

הצעת מחיר לביצוע עבודות יעוץ קרקע באתרים שונים של בניה פרטית הוגשה בשנת 6022. לאחר ביצוע של מספר עבודות ולאחר בקרת התקציב הרינו להגיש לכב' הצעת מחיר מעודכנת אשר תוקפה החל מיום /62./.2.

מבחינה טכנית אין שינוי בתוצרים ובאיכות העבודה המסופקת ע"י משרדנו. להיפך, עדכון ההצעה יעזור לנו להגיש שירות טוב יותר.

 

סה"כ בשלב זה התבקשנו להגיש הצעה המתייחסת למספר רב של  מגרשים אולם ייתכן כי משפחות אחדות או רבות לא יצטרפו לסקר. טרם ידוע מי מהמבנים יתוכנן עם מרתף.

 

הצעת המחיר שלהלן ניתנת עבור ועל בסיס:

- הצעה מדורגת לפי מס' מגרשים להצעה.

- ביצוע קדוחי ניסיון וסקר גאולוגי ופקוח גאולוגי למציאת שכבות ושינויים בשכבות במגרשים השונים, בדגש על שכבות מילוי שהונחו באתר בזמן הפיתוח.

- בדיקות מעבדה למיון ואיבחון תכונות הקרקע, במידת הצורך.

- עריכת חישובים ומתן חוות דעת לביסוס

 

3. סקר הקרקע הדרוש

- במגרשים שבהם יש חשש למילוי בגבהים שונים יערכו קדוחים או בורות תצפית, לאיתור איכות המילוי.

- הקדוחים והבורות יעשו בפקוח צמוד ומלא של גאולוג אשר יאפיין במקום וידגום דגימות קרקע מתוך הקדוחים לצורך בדיקות מעבדה נוספות.

- בדיקות מעבדה יעשו לפי צורך במעבדה ויכללו מיונים, תכולות רטיבות טבעיות, דרוגים ותכונות פלסטיות.

2. השירותים הטכניים של משרדנו

- משרדנו ייתן את השירותים שלהלן:

- יכין תוכנית ומפרט לביצוע הקדוחים הבדיקות באתר ובמעבדה

- יעשה פיקוח גאולוגי צמוד על ביצוע הסקר והבדיקות באתר ובמעבדה. הגישה לנקודות הקדוח באחריות המזמין.

- ירכז את כל הממצאים מכול קדוח

- לכל מבנה יעשה את החישובים הדרושים למתן יעוץ לביסוס

- יוכן תיק מגרש הכולל את תוצאות הקדוחים, הבדיקות והחישובים

- יקיים דיונים עם המתכננים )אדריכל, קונסטרוקטור( לפי הצורך

- יגיש דו"ח כולל הסברים מפורטים. הדוח יכלול התייחסות לניקוז מרתפים ולקירות תמך בפיתוח ויסתמך על ממצאי הקדוחים והבדיקות במעבדה.

- יכין מפרטים טכניים רלוונטיים לפי הצורך לפי שיטות הביסוס שייבחרו.

- יעשה פיקוח עליון על ביצוע היסודות ויוודא התאמת ההמלצות לביצוע. הפיקוח יכלול ביקור אחד לפי הזמנת הפיקוח.

4. עלויות

- העלויות שלהלן כוללות את כל הנדרש לביצוע ומתן חוות דעת הנדסית לביסוס. יש להביא בחשבון כי לבקשתכם כוללת ההצעה גם את עלות קדוחי הניסיון ובדיקות המעבדה.  - משרדנו רואה חשיבות עליונה בביצוע קדוחי ניסיון ובדיקות ע"מ לספק את השירות הטוב ביותר והמקצועי ביותר ללקוח.

7. הערכת עליות - סיכום

הצעה לישובי הדרום

 

קבוצות של 8 מגרשים   סעיף / מס' יח"ד
 ₪ 3,000 קדוח ניסיון במגרש + פקוח גאולוגי + חוות דעת לביסוס

הערות:

- המחיר הנ"ל הוא לקבוצה מלאה בכפולות של 8 מגרשים. קבוצות לא מלאות יחוייבו בתוספת שתקבע לפי היתרה הנדרשת למלא את הקבוצה.

- גישה לנקודות הקדיחה באחריות ועל חשבון המזמין. במידה ויוזמן יעוץ למגרש ללא אפשרות גישה למכונת הקדוח יחוייב הלקוח בדמי בטלה בסך 2000 ₪ למגרש אשר בו לא בוצע הקדוח במועד בסקר.

הערות:

- המחיר הנ"ל הוא לקבוצה מלאה בכפולות של 9 מגרשים. קבוצות לא מלאות יחוייבו בתוספת שתקבע לפי היתרה הנדרשת למלא את הקבוצה.

- גישה לנקודות הקדיחה באחריות ועל חשבון המזמין. במידה ויוזמן יעוץ למגרש ללא אפשרות גישה למכונת הקדוח יחוייב הלקוח בדמי בטלה בסך 840 ₪ למגרש אשר בו לא בוצע הקדוח במועד בסקר.

 

 

כל הסכומים יש להוסיף מע"מ בשיעור %/2 הקבוע בחוק.

 התשלום יבוצע עם חתימת ההסכם.

ביקורים נוספים מעבר לרשום לעיל לייעוץ נוסף ו4או פיקוח נוסף, במידה ויוזמנו ע"י הדיירים יחוייבו ב- 400 ש"ח+מע"מ לביקור.

עלות קדוח נוסף במידה ויידרש ע"י הדיירים( 400 ש"ח + מע"מ.

תוקף ההצעה 9 חודשים.

 

בכבוד רב,

 

אינג' אילן בירנבאום

לפרטים נוספים השאירו הודעה לבעל מקצוע זה
mobile baner