/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
מגרשים לבניה עצמית בכרמית

מגרשים לבניה עצמית בכרמית

 

************************** עדכון מתאריך 06/12/2018 **************************

 

רשות מקרקעי ישראל                                                     משרד הבינוי והשיכון  

      מרחב עסקי דרום

 

בניה עצמית בכרמית

563 מגרשים (לבניית 563 יח"ד )

הרשמה והגרלה

מכרז מס' בש/438/2018

 

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) מציעה בזאת 563 מגרשים לבנית 563 יח"ד לבניה עצמית בכרמית בהתאם לתוכנית615-0446211 ולתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במעטפה סגורה ובצרוף המסמכים הנזכרים בחוברת המכרז.

עבודות הפיתוח יבוצעו ע"י משרד הבינוי והשיכון באמצעות חברת ערים.

תינתן קדימות לנכים בהגרלת 56 מגרשים - רשאים להשתתף נכים אשר עונים לקריטריונים המפורטים בחוברת המכרז.

מחירי הקרקע והוצאות הפיתוח מפורטים חוברת המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 07.02.19 . ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה ואף להגיש ההצעה על גבי נספח א' מחוברת המכרז, אשר הורדה מהאתר, בצרוף המסמכים הנדרשים.

ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, רחוב התקווה 4, קריית הממשלה, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

יודגש כי ההצעות למכרז יוגשו לתיבת המכרז הנמצאת במשרדי רשות מקרקעי ישראל בכתובת האמורה לעיל בלבד.

זמני קבלת קהל במשרדי רמ"י: בימים ב', ד',  בין השעות 13:00-8:00  וביום ב'  בין השעות 16:00 – 17:30.

טלפון 03-9533333 או 5575*.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו ביום 08.04.19 בשעה 12:00 בצהריים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהיא - לא תדון.

 

ידוע לציבור כי ביחס לתכנית שבנדון מתנהלת עתירה מנהלית 71834-10-18 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. ככל שתתקבל העתירה עשויה התכנית להשתנות או להתבטל ובהתאם המכרז שיצא מכוחה.  

 

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין בו כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו, התנאים המחייבים הם אלא אשר יופיעו בחוברת המכרז על נספחיה. 

 

 

 
המשיכו לקרוא...
mobile baner