/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
מידע תכנוני לבונה בשכונת כלניות

מידע תכנוני לבונה בשכונת כלניות

 

קובץ מידע עדכני לשימושכם לחצו על הלינק להורדה

בהתאם לחוק תכנון ובניה, חובה על הועדה למסור מידע תכנוני על פי בקשה. מחלקת מידע תכנוני מגבשת את כל המידע הקיים ברשות מבחינה תכנונית ותוכניות מפורטות החלות במקום, מידע לגבי תשתיות וכל הידוע במעמד הגשת הבקשה לגבי תא השטח המדובר.

 מהו מידע תכנוני

נתונים המתייחסים לתא שטח מבחינת זכויות בניה, יעוד קרקע, שימושים מותרים, מגבלות והנחיות בניה.

 מהו "תיק מידע"

בהתאם לסעיף 119 א' בחוק תכנון ובנייה: ועדה מקומית תמסור, בכתב, לכל מעונין בקרקע, לפי בקשתו תוך שלושים ימים, מידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע, בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור: הוועדה תמסור גם מידע בדבר חובות בתשלום היטל השבחה.

 כל בקשה להיתר תוגש בהסתמך על "תיק מידע" להיתר. תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי תא שטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תוכניות חלות, זכויות בניה, הגבלות בניה) והן מבחינת השימושים המותרים. "תיק המידע" יכלול מידע הקיים ברשות הרישוי וכן יכלול מידע מרשויות ומגופים מוסמכים למסירת מידע ככל שיידרש (חברת חשמל, רשות העתיקות וכו').

 הגשת הבקשה "לתיק מידע" על ידי המבקש ומסירת "תיק מידע" ע"י הוועדה המקומית – הינם חובה.

 קבלת תיק מידע כרוך בתשלום 193 ₪ ומתעדכן פעמיים בשנה.

סוגי שירות ומידע לציבור הפונים הניתן במחלקה

  1. מידע תכנוני כללי: יש לגשת למשרדי המחלקה בשעות קבלת קהל

  2. תיק מידע כתנאי להגשת היתר:

    • יש למלא את הבקשה לקבלת תיק מידע ולהעבירו במייל או בפקס או בשעות קבלת קהל

    • תשלום 193 ₪. לאחר אישור התשלום, תוך 30 ימי עבודה יועבר אל המבקש "תיק מידע"

  3. "תיק מידע להיתר " דרך מערכת "רישוי זמין" – לעורכי בקשה בלבד

תיק המידע תקף לשנה.

לצפייה בתיק מידע לדוגמה

 

 
המשיכו לקרוא...
mobile baner