/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
מכרז למגרשים באשקלון

מכרז למגרשים באשקלון

 שלום לכולם !

27 מגרשים חדשים באשקלון יצאו למכרז היום 7/7/2019 ואם גם אתם חולמים לבנות את הבית המושלם למשפחה שלכם , הזדמנות שלכם הגיעה !

באתר בונים יחד תמצאו את כל מה שצריך לדעת על זכיה/רכישת מגרש וכמובן את שלבי הבניה לאחר מכן.

בונים יחד מפעילה כ20 קבוצות וואטסאפ לבונים ברחבי הארץ ע"מ לחלוק המלצות וטיפים בנושא בניה ובעלי מקצוע.

קיבצנו בשבילכם כל מה שצריך לדעת בבחירת מגרש כאן 

הנכם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה של בונים יחד ולקבל עדכונים שוטפים בנושא מכרזים , מגרשים , טיפים בנושא בניה ודילים קבוצתיים.

 

רשות מקרקעי ישראל
מרחב עסקי ירושלים

                                                                                                                                                                                               

מכרז מקוון למגרש בלתי מסוים

 

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 27 מגרשים לבניה עצמית

(סה"כ 27 יח"ד)

בשכונת הרצוג (מתחם ו') - באשקלון

 

מכרז מספר ים/199/2019

 

 

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"/"רמ"י" ), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח) עם הרשות לתקופה של  98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים בתנאים שיהיו נהוגים במועד החידוש, בגין 27 מגרשים לבניית יחידת דיור אחת בכל מגרש, כפי שיפורט בחוברת המכרז.

 

על המגרשים חלה תכנית תמ"א 39 על נספחיה לרבות חלק ד' – הוראות, הנחיות ותשריט לאזור מגורים קהילתי מערבי – תשריט מס' 4 (ת-4), ויעוד המגרשים הינו: מגורים א'.

 

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז, הוצאות פיתוח לרמ"י ואגרות והיטלים לרשות המקומית, כפי שיפורט בחוברת המכרז.

 

 

פרטי המגרשים ותנאי המכרז לרבות מחיר המינימום, גובה סה"כ הוצאות פיתוח לרמ"י וגובה הערבות לקיום ההצעה, יפורסמו בחוברת המכרז.

 

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

 

 

הגשת ההצעה למכרז זה הינה במתכונת של הגשת הצעה באמצעות מערכת מכרזים מקוונת ולא באמצעות הגשת הצעה לתיבת מכרזים פיזית במרחב.

הצעת המציע תהיה למגרש בלתי מסוים.

 

ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה באתר רשות מקרקעי ישראל, יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת "ממשל זמין", שם יידרש לבצע הליך הזדהות. בסיום ההליך יועבר באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה.

 

המציעים הזוכים, בעלי ההצעות הגבוהות ביותר, יוזמנו במועד אשר ייקבע ע"י רמ"י לצורך בחירת מגרש. ההזמנה תיעשה בדואר רשום ובאמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לכתובות המצוינות בפרטי ההצעה.

אין לצרף להצעה המקוונת פקדון, הזוכים אשר יזומנו לבחירת המגרשים יידרשו להפקיד בידי רמ"י במועד בחירת המגרש פקדון באמצעות המחאה בנקאית בלבד, הכל כפי שיפורט בחוברת המכרז.

 

 

המועד האחרון להגשת הצעות (באמצעות מערכת המכרזים המקוונת באתר רמ"י) הינו בתאריך 23/9/19 עד השעה 12:00 בצהרים בדיוק. עד למועד זה, על המציע לסיים את הליך הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת, לרבות טופס אישור ההצעה חתום כנדרש וכן מסמכים נוספים הנדרשים בהתאם לעניין.

מערכת המכרזים המקוונת תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת ההצעות.

 

במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן במערכת המכרזים המקוונת.

רמ"י ממליצה לבצע את הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד ובשים לב כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות יש להשלים את הליך הגשת ההצעה המקוונת .

 

מודגש כי כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה הזדהות בממשל זמין תעדכן את קודמתה, כלומר, מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה, אינו יכול להגיש הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר באמצעות אותה הזדהות, שכן ההצעה האחרונה תעדכן את קודמתה.

 

לא תתקבל טענה כי בשל תקלה טכנית כלשהי או מכל סיבה שהיא נמנע מהמציע להגיש את הצעתו במערכת המכרזים המקוונת במועד.

 

אופן הליך הגשת ההצעה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת, מפורט במלואו בחוברת המכרז.

 

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 28/7/19 ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

 

ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז, ללא כל תמורה, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, רחוב יפו 216 (קומה 6), ירושלים, טלפון 03-9533333, 5575*, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

 

זמני קבלת קהל: בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00 וביום ב' בין השעות 16:00-17:30.

 

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 
המשיכו לקרוא...
mobile baner