/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

ביטוח

 

ביטוח קבלני
ביטוח הפך מזמן לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו ומההוצאות השוטפות, בעוד מרבית האנשים דואגים לבטח את הרכב שלהם בונים רבים לא דואגים לבטח את בניית הבית.
לפני תחילת הבנייה מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח קבלני, ביטוח המעניק לכם רשת ביטחון ושקט נפשי במהלך הבנייה.
עלות הפוליסה נמוכה ביחס ליתרונות שלה ולסיכון שיש במקרה שלא נבטח.

פוליסת ביטוח קבלני מכסה בדרך כלל את הנושאים הבאים:

 

רכוש
מכסה את עלות ההקמה מחדש של הפרויקט בתקופת הבנייה,
ניתן להוסיף כיסויים נוספים כמו סיכוני גניבה, פריצה ושוד וכן סיכוני רעידת אדמה ואסונות טבע,
כל אלו בכפוף לקיום תנאי מיגון ותנאי הפוליסות השונות.

 

אחריות כלפי צד ג'
ביטוח המכסה את אחריות המבוטח על פי דין כלפי צד שלישי בשל ביצוע הפרויקט.
כמו למשל מקרה בו כתוצאה מהעבודה יפגע הקבלן באדם שעבר ליד הפרויקט או ברכושו.

חובות מעבידים
ביטוח המכסה בפני תביעות עובדים בפרויקט הנובעות מפגיעות גוף בעקבות תאונות עבודה וזאת מעל לתשלומי המוסד לביטוח לאומי בשל הפגישה.


מרבית האנשים לא עושים ביטוח לרכב במטרה לעשות תאונה ולהיפגע, גם במקרה זה חשוב מאוד לבטח את הבנייה,
תאונה או תקלה בבנייה עלולות לגרום מלבד הפגיעה בנפש וברכוש גם בפגיעה במהלך התקין של הבנייה וגרימה להוצאות כבדות ומיותרות.

ביטוח קבלני
ביטוח הפך מזמן לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו ומההוצאות השוטפות, בעוד מרבית האנשים דואגים לבטח את הרכב שלהם בונים רבים לא דואגים לבטח את בניית הבית.
לפני תחילת הבנייה מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח קבלני, ביטוח המעניק לכם רשת ביטחון ושקט נפשי במהלך הבנייה.
עלות הפוליסה נמוכה ביחס ליתרונות שלה ולסיכון שיש במקרה שלא נבטח.

פוליסת ביטוח קבלני מכסה בדרך כלל את הנושאים הבאים:

 

רכוש
מכסה את עלות ההקמה מחדש של הפרויקט בתקופת הבנייה,
ניתן להוסיף כיסויים נוספים כמו סיכוני גניבה, פריצה ושוד וכן סיכוני רעידת אדמה ואסונות טבע,
כל אלו בכפוף לקיום תנאי מיגון ותנאי הפוליסות השונות.

 

אחריות כלפי צד ג'
ביטוח המכסה את אחריות המבוטח על פי דין כלפי צד שלישי בשל ביצוע הפרויקט.
כמו למשל מקרה בו כתוצאה מהעבודה יפגע הקבלן באדם שעבר ליד הפרויקט או ברכושו.

חובות מעבידים
ביטוח המכסה בפני תביעות עובדים בפרויקט הנובעות מפגיעות גוף בעקבות תאונות עבודה וזאת מעל לתשלומי המוסד לביטוח לאומי בשל הפגישה.


מרבית האנשים לא עושים ביטוח לרכב במטרה לעשות תאונה ולהיפגע, גם במקרה זה חשוב מאוד לבטח את הבנייה,
תאונה או תקלה בבנייה עלולות לגרום מלבד הפגיעה בנפש וברכוש גם בפגיעה במהלך התקין של הבנייה וגרימה להוצאות כבדות ומיותרות.

ביטוח קבלני
ביטוח הפך מזמן לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו ומההוצאות השוטפות, בעוד מרבית האנשים דואגים לבטח את הרכב שלהם בונים רבים לא דואגים לבטח את בניית הבית.
לפני תחילת הבנייה מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח קבלני, ביטוח המעניק לכם רשת ביטחון ושקט נפשי במהלך הבנייה.
עלות הפוליסה נמוכה ביחס ליתרונות שלה ולסיכון שיש במקרה שלא נבטח.

פוליסת ביטוח קבלני מכסה בדרך כלל את הנושאים הבאים:

 

רכוש
מכסה את עלות ההקמה מחדש של הפרויקט בתקופת הבנייה,
ניתן להוסיף כיסויים נוספים כמו סיכוני גניבה, פריצה ושוד וכן סיכוני רעידת אדמה ואסונות טבע,
כל אלו בכפוף לקיום תנאי מיגון ותנאי הפוליסות השונות.

 

אחריות כלפי צד ג'
ביטוח המכסה את אחריות המבוטח על פי דין כלפי צד שלישי בשל ביצוע הפרויקט.
כמו למשל מקרה בו כתוצאה מהעבודה יפגע הקבלן באדם שעבר ליד הפרויקט או ברכושו.

חובות מעבידים
ביטוח המכסה בפני תביעות עובדים בפרויקט הנובעות מפגיעות גוף בעקבות תאונות עבודה וזאת מעל לתשלומי המוסד לביטוח לאומי בשל הפגישה.


מרבית האנשים לא עושים ביטוח לרכב במטרה לעשות תאונה ולהיפגע, גם במקרה זה חשוב מאוד לבטח את הבנייה,
תאונה או תקלה בבנייה עלולות לגרום מלבד הפגיעה בנפש וברכוש גם בפגיעה במהלך התקין של הבנייה וגרימה להוצאות כבדות ומיותרות.

ביטוח קבלני
ביטוח הפך מזמן לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו ומההוצאות השוטפות, בעוד מרבית האנשים דואגים לבטח את הרכב שלהם בונים רבים לא דואגים לבטח את בניית הבית.
לפני תחילת הבנייה מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח קבלני, ביטוח המעניק לכם רשת ביטחון ושקט נפשי במהלך הבנייה.
עלות הפוליסה נמוכה ביחס ליתרונות שלה ולסיכון שיש במקרה שלא נבטח.

פוליסת ביטוח קבלני מכסה בדרך כלל את הנושאים הבאים:

 

רכוש
מכסה את עלות ההקמה מחדש של הפרויקט בתקופת הבנייה,
ניתן להוסיף כיסויים נוספים כמו סיכוני גניבה, פריצה ושוד וכן סיכוני רעידת אדמה ואסונות טבע,
כל אלו בכפוף לקיום תנאי מיגון ותנאי הפוליסות השונות.

 

אחריות כלפי צד ג'
ביטוח המכסה את אחריות המבוטח על פי דין כלפי צד שלישי בשל ביצוע הפרויקט.
כמו למשל מקרה בו כתוצאה מהעבודה יפגע הקבלן באדם שעבר ליד הפרויקט או ברכושו.

חובות מעבידים
ביטוח המכסה בפני תביעות עובדים בפרויקט הנובעות מפגיעות גוף בעקבות תאונות עבודה וזאת מעל לתשלומי המוסד לביטוח לאומי בשל הפגישה.


מרבית האנשים לא עושים ביטוח לרכב במטרה לעשות תאונה ולהיפגע, גם במקרה זה חשוב מאוד לבטח את הבנייה,
תאונה או תקלה בבנייה עלולות לגרום מלבד הפגיעה בנפש וברכוש גם בפגיעה במהלך התקין של הבנייה וגרימה להוצאות כבדות ומיותרות. 
המשיכו לקרוא...
mobile baner