/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

שלב 3 חתימה על חוזה עם חברת הפיתוח

 

חתימת חוזה עם חברת הפיתוח

בחרתם מגרש וזכיתם בשטח במכרז?
כעת עליכם לחתום על חוזה עם חברת הפיתוח אשר כפופה למשרד השיכון.
במידה ולא זכיתם במכרז השיק עם הפיקדון יחזור אליכם בדואר רשום לאחר כ 14 ימים.
החוזה עם חברת הפיתוח כולל את ההתחייבויות שלכם ואת התחייבות חברת הפיתוח,
לאחר החתימה על החוזה ישנם מספר שלבים שעליכם לבצע:

הוצאות פיתוח
את הוצאות הפיתוח שנקבעו למגר שלכם יש לשלם עד 50 ימים מיום הזכייה,
סכום זה צמוד לממד תשומות הבנייה.
במידה ולא ישולם סכום זה בזמן זכייתכם במכרז לרכישת המגרש תבוטל.

ערבות בנקאית
יש צורך להעביר ערבות בנקאית לתקופה של 3 שנים, מקובל בדרך כלל לשלם כ 5% מערך העסקה.
מטרת הערבות הבנקאית היא במקרה בו היזם (הבונה במקרה זה) או הקבלן יגרמו נזק בסביבת המגרש משרד השיכון יהיה רשאי לחלט את הערבות בכדי לטפל בנזקים שלא טופלו.

תשלום לרמ"י
את התשלום על עלות הקרקע יש לשלם לרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) עד 60 ימים.
במידה והסכום לא ישולם לאחר 30 ימים סכום זה יוצמד לריבית המקובלת במשק.
ניתן לברר במוקד רשות מקרקעי ישראל מהי הריבית המקובלת לאותה תקופה. 
המשיכו לקרוא...
mobile baner